Deutsch English French Spanish Italian Greek Polish Russian Turkish Albanian

Kurs integracyjny

Pouczenie o kursie integracyjnym

dla żyjących od dłuższego czasu w Niemczech cudzoziemców, obywateli krajów Unii Europejskiej oraz obywateli niemieckich bez dostatecznej znajomości języka niemieckiego

Droga Współobywatelko, Drogi Współobywatelu

Jeżeli jest Pani/Pan cudzoziemcem żyjącym od dłuższego czasu w Niemczech lub obywatelem kraju Unii Europejskiej, bądź obywatelem niemieckim nie posiadającym dostatecznej znajomości języka niemieckiego, to może Pani/Pan złożyć w Urzędzie Federalnym ds. Migracji i Uchodźców (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge) wniosek o dopuszczenie do udziału w kursie integracyjnym.

Dzieci, młodzież oraz młode osoby dorosłe, które chodzą jeszcze do szkoły, nie mogą uczestniczyć w kursie integracyjnym.Sign up Integration Course

Czym jest kurs integracyjny?

Ogólny kurs integracyjny składa się z kursu językowego obejmującego 600 godzin lekcyjnych oraz z kursu orientacyjnego obejmującego 100 godzin lekcyjnych. Kurs językowy składa się z bloków, z których każdy obejmuje po 100 godzin lekcyjnych. Pierwsze 300 godzin lekcyjnych nosi nazwę podstawowego, a następne 300 godzin lekcyjnych rozszerzonego kursu językowego.

W toku kursu językowego pozna Pani/Pan słownictwo potrzebne do mówienia i pisania w życiu codziennym. Należy do tego załatwianie spraw urzędowych, rozmowy z sąsiadami i kolegami z pracy, pisanie listów i wypełnianie formularzy.

Kurs orientacyjny poinformuje Panią/Pana o życiu w Niemczech i przekaże wiedzę na temat porządku prawnego, kultury i najnowszej historii kraju.

Organizowane są też specjalne kursy integracyjne, np. dla kobiet, rodziców, młodzieży oraz osób, które nie potrafią dobrze czytać i pisać. Kursy te obejmują 900 + 100 godzin lekcyjnych. Osoby, które potrafią się szczególnie szybko uczyć, mogą się zapisać na kurs intensywny. Trwa on tylko 430 godzin lekcyjnych.

Na podstawie testu przeprowadzonego przed rozpoczęciem kursu organizator kursu ustali, jaki kurs jest właściwy dla Pani/Pana oraz od którego bloku rozpocznie Pani/Pan naukę.

Udział w teście końcowym

Test końcowy składa się z testu językowego oraz testu z kursu orientacyjnego. Jeśli podczas testu językowego wykaże się Pan/Pani dostateczną znajomością języka niemieckiego oraz zda test z kursu orientacyjnego, ukończy Pan/Pani z sukcesem kurs integracyjny i otrzyma „Certyfikat kursu integracyjnego”.

Jeśli nie osiągnie Pani/Pan sukcesu, otrzyma Pani/Pan jedynie zaświadczenie o uzyskanym wyniku.

Udział w teście końcowym jest bezpłatny.

Korzyści z uczestnictwa w kursie integracyjnym

Cudzoziemcy, pochodzący z krajów, które nie należą do Unii Europejskiej, muszą spełnić pewne warunki, jeżeli pragną uzyskać prawo do bezterminowego pobytu w Niemczech. Zalicza się do nich m.in. dostateczną znajomość języka niemieckiego oraz podstawową znajomość porządku prawnego i społecznego, a także warunków życia w Niemczech. Pomyślne ukończenie kursu integracyjnego pozwala na spełnienie tych warunków. Oprócz tego możliwe jest wtedy ewentualnie wcześniejsze uzyskanie obywatelstwa.

Ponadto znajomość języka niemieckiego nabyta podczas kursu integracyjnego ułatwia codzienne życie w Niemczech oraz zwiększa szanse na rynku pracy.

Dopuszczenie do kursu integracyjnego wydane przez Urząd Federalny i zgłoszenie w instytucji prowadzącej kurs

Prosimy o kompletne i czytelne wypełnienie wniosku o dopuszczenie na kurs. Z prośbą o pomoc przy składaniu wniosku można się zwrócić również do najbliższej instytucji prowadzącej kurs. Wypełniony wniosek prosimy przesłać do właściwego dla Pani/Pana miejsca zamieszkania oddziału regionalnego Urzędu Federalnego.

Jeżeli zostanie Pani/Pan dopuszczony do udziału w kursie integracyjnym, to otrzyma Pani/Pan pisemne potwierdzenie z Urzędu Federalnego (uprawnienie do udziału w kursie). Jednocześnie otrzyma Pani/Pan wykaz instytucji prowadzących kursy integracyjne w pobliżu Pani/Pana miejsca zamieszkania.

Dopuszczenie do kursu integracyjnego jest ważne przez dwa lata. W potwierdzeniu, w rubryce „Die Teilnahmeberechtigung ist gültig bis..” (uprawnienie do uczestnictwa ważne do ...) jest podany termin, przed upływem którego powinna(-ien) się Pani/Pan zgłosić na kurs integracyjny w instytucji prowadzącej kurs. W związku z tym prosimy o jak najszybsze zgłoszenie się na kurs i przedłożenie w instytucji prowadzącej kurs swojego uprawnienia do udziału w kursie!

Instytucja prowadząca kurs powinna podać Pani/Panu przewidywany termin rozpoczęcia kursu. Kurs powinien się rozpocząć nie później niż w ciągu trzech miesięcy od momentu zgłoszenia się na kurs. Jeśli w tym terminie nie rozpocznie się żaden kurs, organizator kursu musi Panią/Pana o tym poinformować. Wtedy można samodzielnie zadecydować o dalszym czekaniu na kurs lub zgłoszeniu się do innej instytucji prowadzącej kurs. W tym przypadku organizator kursu musi zwrócić Pani/Panu uprawnienie do udziału w kursie.

Przepisowe uczestnictwo w kursie

Aby osiągnąć cel kursu integracyjnego, należy uczestniczyć w nim w przepisowy sposób. Oznacza to regularne uczestnictwo w lekcjach oraz udział w teście końcowym. Przepisowe uczestnictwo w kursie jest ważne również w przypadku zwrotu kosztów dojazdu lub późniejszego powtarzania godzin lekcyjnych kursu językowego. Na żądanie instytucja prowadząca kurs wydaje zaświadczenie o przepisowym uczestnictwie w kursie.

Zmiana instytucji prowadzącej kurs jest zasadniczo możliwa tylko po zakończeniu bloku kursu.

Koszty kursu integracyjnego

Za udział w kursie trzeba zapłacić instytucji prowadzącej kurs opłatę w wysokości 1,95 euro za jedną godzinę lekcyjną. Opłatę należy uiścić za każdy blok kursu obejmujący 100 godzin lekcyjnych i przed rozpoczęciem kursu orientacyjnego. Jeśli nie weźmie Pani/Pan udziału w zajęciach, to nie przysługuje Pani/Panu zwrot opłat za opuszczone godziny. Jeśli nie posiada Pani/Pan własnego dochodu, to koszty winna zapłacić osoba zobowiązana do utrzymywania Pani/Pana.

Z opłaty za kurs mogą zostać zwolnione osoby pobierające zasiłek dla bezrobotnych II (Arbeitslosengeld II) lub zapomogę na koszty utrzymania (Sozialhilfe) albo osoby, które ze względu na niskie dochody miałyby szczególne trudności w opłaceniu kursu. Wniosek o zwolnienie z opłaty za kurs należy złożyć pisemnie we właściwym oddziale regionalnym Urzędu Federalnego (Bundesamt) (patrz Wykaz adresów).

Należy dołączyć dowód potwierdzający trudną sytuację finansową (kopię odpowiedniego zaświadczenia, np. decyzję o przyznaniu zasiłku dla bezrobotnych II (Arbeitslosengeld II), zapomogi na koszty utrzymania (Sozialhilfe), zasiłku mieszkaniowego (Wohngeld), dofinansowania kosztów kształcenia (BAFöG), zapomogi rodzinnej (Kindergeldzuschlag), zasiłku zgodnie z ustawą o świadczeniach dla osób ubiegających się o azyl (Asylbewerberleistungsgesetz, zwolnienie z opłat za opiekę całodzienną nad dzieckiem (Kita-Gebühren), zwolnienie z opłat radiotelewizyjnych (GEZ-Gebühren), bilet na lokalne przejazdy finansowany przez pomoc społeczną (örtliches Sozialticket itd.), najlepiej przed rozpoczęciem udziału w kursie.

Zwrot opłaty za kurs

W przypadku pomyślnego zdania testu końcowego w terminie po 08.12.2007 r., Urząd Federalny może zwrócić 50% poniesionych przez Panią/Pana kosztów kursu. Obowiązuje to jednak tylko wtedy, gdy między wydaniem potwierdzenia uprawnienia do udziału w kursie a testem końcowym nie upłynęło więcej niż dwa lata. Aby ubiegać się o zwrot kosztów, należy złożyć odpowiedni wniosek we właściwym oddziale regionalnym Urzędu Federalnego.

Koszty dojazdu

Osoby zwolnione przez Urząd Federalny z opłaty za kurs otrzymują zwykle dofinansowanie kosztów dojazdu. Warunkiem koniecznym jest odległość większa niż 3 km pomiędzy miejscem kursu a miejscem zamieszkania. Zasadniczo zwracane są tylko koszty dojazdu do najbliższej instytucji prowadzącej kurs. Prosimy dowiedzieć się w instytucji prowadzącej kurs, czy konieczne jest złożenie wniosku o zwrot kosztów dojazdu we właściwym oddziale regionalnym Urzędu Federalnego. Zasadniczo koszty dojazdu będą zwracane tylko w przypadku przepisowego uczestnictwa w kursie.

Powtórzenie rozszerzonego kursu językowego

Jeśli podczas testu językowego nie wykaże się Pan/Pani dostateczną znajomością języka niemieckiego, można jednorazowo powtórzyć do 300 godzin lekcyjnych kursu językowego i wziąć ponownie bezpłatny udział w teście językowym, Warunkiem jest jednak regularne uczestnictwo w lekcjach.

Udział w teście językowym nie jest wymagany w przypadku uczestnictwa w kursie pisania i czytania.

W celu wzięcia udziału w dodatkowych godzinach lekcyjnych należy złożyć wniosek do odpowiedzialnej jednostki regionalnej Urzędu Federalnego.

Co należy jeszcze wiedzieć

Wszystkie wymienione w niniejszym pouczeniu formularze wniosków można otrzymać w instytucji prowadzącej kurs, właściwym Urzędzie ds. Cudzoziemców lub oddziale regionalnym Urzędu Federalnego. Ponadto formularze można pobrać na stronie internetowej www.bamf.de.

Pouczenie zawiera najważniejsze informacje na temat udziału w kursie integracyjnym. Szczegółowych informacji udziela instytucja prowadząca kurs.

Prosimy też zapoznać się z ofertą ośrodków poradnictwa dla dorosłych imigrantów (Migrationsberatungsstellen) oraz służb ds. imigracji młodzieżowej (Jugendmigrationsdienste). Służą one pomocą przy wypełnianiu wniosków, odpowiadają na pytania i zajmą się Państwa problemami oraz pomogą w znalezieniu odpowiedniego kursu integracyjnego. Adres najbliższego ośrodka poradnictwa dla dorosłych imigrantów oraz służby ds. imigracji młodzieżowej można uzyskać w Urzędzie ds. Cudzoziemców, w oddziale regionalnym Urzędu Federalnego albo na stronie internetowej www.bamf.de.

Prosimy pamiętać, że osoby uczestniczące w kursie integracyjnym nie są objęte ustawowym ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków.


The Federal Office for Migration and Refugees is responsible for development of the basic structure and teaching and learning content of Integration Courses as well as their execution. All information is subject to changes in the legal framework. Status 1.7.2012

Sign up Integration Course